Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Třídění odpadu

1. Úvodní část

Obce jsou základním článkem při nakládání s komunálními odpady. Je třeba monitorovat stav odpadového hospodářství na obecní úrovni, plnění cílů stanovených pro obce, zvyšovat osvětu a poskytovat dostatek informací občanům o odpadovém hospodářství. Za účelem zvýšení odděleného soustředění („třídění“) využitelných a recyklovatelných složek komunálních odpadů a zlepšení nakládání s komunálními odpady v obcích je nutné intenzivně a opakovaně občany informovat a vzdělávat o nastavení a výsledcích obecního systému nakládání s komunálními odpady.
Obec má podle zákona o odpadech povinnost sdělovat občanům informace nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup k informacím odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.
Obec má povinnost sledovat plnění závazného zákonného cíle v oblasti třídění komunálních odpadů. O plnění cíle by měla rovněž informovat své občany.
 

2. Cíl pro obce v oblasti třídění

Zákon o odpadech stanovuje obcím cíl v oblasti odděleného soustřeďování (třídění) komunálních odpadů. Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad, jedlé oleje a tuky a textil) tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů. V případě neplnění toho cíle hrozí obci sankce – pokuta až do výše 200 000 Kč. Občan je povinen třídit komunální odpady a mít zájem předcházet jejich vzniku.

 

3. Informace o odpadovém hospodářství obce Kateřinice za rok 2022

Produkce komunálních odpadů 67,80 t 98,8 kg/obyv.
Produkce objemného odpadu 10,00 t 14,6 kg/obyv..
Separace papíru 10,30 t 15 kg/obyv.
Separace plastu 24,41 t 35,58 kg/obyv.
Separace skla 8,53 t 12,43 kg/obyv.
Separace kovu 0,2 t 0,29 kg/obyv.
Separace biologického odpadu 96,70 t 140,90 kg/obyv.
Separace textilních odpadů 2,27 t 3,3 kg/obyv.
Separace nebezpečných odpadů 0,53 t 0,77 kg/obyv.
Náklady na provoz obecního odpadového systému   674 960 Kč
Příjmy v odpadovém hospodářství   546 513 Kč
Kolik obec doplácí na odpadové hospodářství z rozpočtu   128 447 Kč
Kolik obec doplácí na odpadové hospodářství na 1 obyvatele (686 obyv.) 187

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze