Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Vodní díla

Z dochovaných historických pramenů lze usuzovat, že na katastru Kateřinic byly v 15-16. století rozsáhlé rybníky. Při podrobnějším průzkumu lze i dnes pozorovat jejich pozůstatky. Nejrozsáhlejší rybník se nacházel na dolním konci obce, doposud se této oblasti říká Na rybníku (pozemky za p. Klečkou směrem ke škole). Před školou jsou ještě dnes zřejmé pozůstatky hráze, přes které vede cesta ke škole. Zásobování tohoto rybníku vodou bylo podle pamětníků přívodní strouhou vedenou až od čp. 21, která vedla souběžně s nynější obecní cestou. Asi v 18. století došlo k prokopání hráze a odvodnění tohoto rybníku. Na čp. 82 bydlel p. František Klečka, kterému se říkalo mýtný, měl za úkol zabránit průjezdu povozů směrem ke kostelu do doby vyschnutí těchto pozemků. Další asi dva rybníky se nacházely v části obce zvané „Na drahách“, dnes za suchým poldrem. Tyto rybníky měly velký protipovodňový význam už v této době, protože zadržovaly veškerou vodu z Černé strany. Zvýšením produktivity zemědělství v obci znamenalo přeměnu rybníků na zemědělskou půdu. Poněkud se však zapomnělo na protipovodňový význam těchto rybníků. Přívalové deště a následné záplavy 20. století všem připomněly nutnost řešit tento problém. Také proto byl v roce 2007 v tomto prostoru vybudován nový suchý poldr za podpory Agentury pro ochranu přírody a krajiny v celkovém investičním nákladu 6,5 mil. Kč, jehož hlavním posláním je zadržení přívalových dešťových srážek z Černé strany. Další původní rybníky byly v prostoru přítoku potoku Trnávka z Bílé strany, v oblasti bývalé svazarmovské střelnice. Této oblasti se podle pamětníků říkalo „Na rybníčkách“. I zde je dnes plánována realizace dalšího suchého poldru. Další pozůstatky rybníků lze najít na katastru obce Fryčovice. Další rybníky se rozprostíraly kolem Horního dvora a byly po roce 1698 zrušeny. V roce 1975 bylo přistoupeno k realizaci tzv. retenční nádrže na horním přítoku potoku Trnávka. Umístění retenční nádrže kopírovalo původní malé rybníky z minulosti. Nyní se retenční nádrž využívá k sportovnímu rybolovu a také jako přírodní koupaliště.

Retenční nádrž

Přehrada

Šířka hráze v koruně 6 m. Šířka vozovky v koruně hráze 5 m. Hladina staletého nadržení 37665 kub.m. Max. hladina s ohledem na bezpeč. hráze, zásobní prostor po úroveň bezpeč. přepadu 13735 kub. m. Nejvyšší hladina s ohledem na bezp. hráze 69660 kub.m. Nadmořská výška je v rozmezí 280-290 m/nad mořem.
V současné době přehrada slouží jako odpočinková zóna v obci s možností rybolovu nebo koupání.

Suchý poldr

Suchý poldr

Dílo bylo zhotoveno k zachycení přívalových srážek s cílem zabránit zaplavování nemovitostí pod hrází. Dále byla vybudována trvalá nevypustitelná tůň /mokřad/ - 380m2. Investorem stavby je Obec Kateřinice a financována byla za účasti dotace z PROGRAMU REVITALIZACE ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ. Dokončena byla v červnu 2007.
Dnes patří mezi vyhledávanou klidovou zónu v obci.

Foltův rybník

Foltův rybník

V době meliorace pozemků JZD Moravan v 70. letech 20. století byl postaven rybník v oblasti nazývané „Bařiny“, který zachycuje a snižuje průtok vody při povodních. Dnes nazývaný „Foltův rybník“.

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze