Obec Kateřinice
Obec
Kateřinice

Výbory obce

Výbor finanční

předseda:

 • Ing. Londinová Leona

členové:

 • Ing. Mikulková Ludmila
 • Podstavková Marie

Hlavním úkolem finančního výboru je kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. A to ve smyslu účelného a hospodárného využívání v souladu se zájmy obce. Finanční výbor dále kontroluje, zda obec neručí za jiné závazky, než stanoví zákon, zda jsou zveřejňovány majetkové záměry. Finanční výbor je rovněž oprávněn kontrolovat dodržování rozpočtu obce a hospodaření dle rozpočtových pravidel. Finanční výbor může navrhovat vhodné čerpání finančních prostředků. Finanční výbor rovněž plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

Výbor kontrolní

předseda:

 • Cága Tomáš

členové:

 • Cágová Pavlína
 • Ing. Kutáčová Svatava

Kontrolní výbor podle § 119 odst. 3 písm. a) a b) zákona o obcích kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,  plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

předseda:

 • Bc. Nagyová Břežná Leona

členové:

 • Tobolová Naděžda
 • Ing. Vaňková Jarmila

Sociální výbor obce se ve své činnosti věnuje individuálním i kolektivním potřebám občanů obce v sociální oblasti. Členové výboru se podílejí na realizování zájmových a společenských akcí pro jednotlivé cílové skupiny (Setkání jubilantů, Vítání občánků apod.), navštěvují občany při příležitostech významných životních jubileí. Účastní se schůzek komunitního plánování a participují na realizaci "Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora, obcí Kateřinice a Skotnice". Členové rozhodují a vyjadřují stanovisko k žádostem o přidělení bytu v obecním nájemním domě.

předseda:

 • Ing. Obsadný Jaroslav

členové:

 • Bc. Havrlant Martin
 • Ing. Cága Petr
 • Ing. Kutáč Jiří

Výbor pro přípravu investičních akcí spolupracuje s dalšími výbory obce při přípravě investičních projektů, jejichž předmětem je stavba nebo technické zhodnocení nemovitých věcí (investiční akce). Podílí se na jejich plánování na základě potřeb obce.  V rámci přípravy investic jsou také navrhovány opravy a rekonstrukce obecního majetku.  Výbor hledá úspory při využívání obecního majektu a snaží se dohlížet nad správným nakládáním s energiemi v obecních objektech.

předseda:

 • Vařeka Marek

členové:

 • Polášková Marcela
 • Nováková Adéla
 • Šindelářová Jana

Kulturní výbor se stará o organizaci kulturních a společenských akcí v obci a také o akce pro děti a mládež, jednak zábavné ale i vzdělávací.  Pravidelně pořádanými akcemi například jsou divadelní představení, Den obce, rozsvěcení vánočního stromu, obecní ples, koncerty a další. Mimo tyto pravidelné  samozřejmě chystá a pořádá další akce, pro všechny věkové kategorie našich spoluobčanů.

předseda:

 • Poloprutský Petr

členové: 

 • Stupčuk Lukáš
 • Obsadný Jiří
 • Borkovcová Kateřina
 • Weiss Martin
 • Poloprutský Jiří
 • Poloprutská Lenka
 • Vnenčáková Renata
 • Nováková Marcela
 • Ing. Polášek Radomír

Výbor sportu a mládeže pořádá každoročně hojně navštěvované kulturní akce:  Kolem Kateřinic po burčákové stezce, Turnaj ve stolním tenise o putovní pohár starosty obce s tradicí přes 23 let a je spolupořadatel akce Vítání prázdnin, kde organizujeme humanitární běh pro podporu handicapovaných osob.  Výbor je nápomocen v projednávání žádostí o poskytování dotací z dotačních programů v oblasti sportu a mládeže a plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce.

předseda: 

 • Skopal Marek

členové:

 • Ing. Nováková Andrea
 • Krasňanová Hana
 • Opělová Ivana
 • Kubošová Martina
 • Weiss Radek

Výbor životního prostředí spolupracuje na vytváření systému péče o životní prostředí v obci. Hlavní náplní jeho činnosti je zejména optimalizace systému nakládání s odpady v obci, budování pozitivního vztahu obyvatel obce k ochraně životního prostředí a kontrola vodních ploch a toků na území obce. U příležitosti Dne země pořádá pravidelně veřejnou akci s názvem „Ukliďme Kateřinice“, pomocí které zapojuje občany do úklidu určeného úseku obce.

Poslední hlášení

Zprávy do mobilu

SMSv obraze